VERITICO STOCK

Uchovávání zásob zatěžuje společnost, svazuje kapitál a zabírá skladové prostory. Plné sklady jsou však pro dodavatelský řetězec nezbytné. Bez dostatečných zásob nelze pokrýt rozdíly v nabídce a poptávce ani pružně reagovat na požadavky zákazníků. Kdo dokáže dodat a prodat zboží, ten nakonec na trhu zvítězí.

Existuje tenká hranice mezi udržováním mrtvých zásob a zdravými zásobami, které podporují vaše obchodní cíle. Najít tuto rovnováhu u každého zboží je ale obtížné. Chcete-li dobře řídit zásoby, musíte nejen správně odhadnout poptávku a sledovat spolehlivost dodavatelů, ale musíte také objednat správné množství zboží ve správný čas. To je obtížné i u několika málo položek, ale co když jich máte desítky tisíc a prodáváte je kromě e-shopu také v síti stovek kamenných prodejen? 

S VERITICO STOCK jsou náročné výpočty minulostí. Stačí propojit software s vašimi informačními systémy a nastavit obchodní strategii. VERITICO STOCK provede všechny výpočty prognóz, směrodatných odchylek, kvantilů a dalších statistik za vás. Vaši nákupčí pak už jen budou dostávat návrhy objednávek, které odrážejí vaši obchodní strategii, a vy prostřednictvím reportů přehledně uvidíte, jak vám zásoby fungují. Výsledkem je, že se v průběhu času budou vaše nadbytečné zásoby snižovat a dostupnost zboží se bude zvyšovat. Nakupujete méně, vyděláváte více.

Demand Forecasting

Předpovídání poptávky je základem pro řízení zásob v každé společnosti. VERITICO STOCK používá pro předpověď kombinaci statistických metod, strojového učení a neuronových sítí. Systém inteligentně vybírá z 80 statistických modelů pro předpověď budoucí poptávky (prodeje) pro každou konkrétní položku (SKU), přičemž vždy vybere pouze jeden dokonale pasující algoritmus pro danou položku.

Plánování vyžaduje pohled do budoucna, a dobrá předpověď je proto základem pro všechny další kroky řízení zásob. VERITICO STOCK se o automatickou předpověď postará za vás. Všechny návazné kroky pak závisí na přesné předpovědi. Stejně jako nemůžeme řídit auto pohledem do zpětného zrcátka, není tomu jinak ani při plánování zásob. Měsíční a denní předpovědi prodeje v systému vám umožní přizpůsobit stav zásob a objednávek sezónním vlivům a správně naplánovat svátky a propagační akce. V neposlední řadě systém VERITICO navrhuje objednávky tak, aby struktura zásob odpovídala budoucím požadavkům vašich zákazníků. Vaše dnešní rozhodnutí o zásobách reagují na poptávku zákazníků za týdny a měsíce. Schopnost správně kalkulovat budoucí prodeje je proto nezbytnou součástí úspěšného řízení zásob. 

Modely prognóz VERITICO STOCK jsou vysoce automatizované. Většina výpočtů a statistik se provádí pomocí umělé inteligence a algoritmů. Už žádné ruční kalibrování modelů v Excelu nebo nastavování parametrů a přemýšlení, která metoda je nejvhodnější. Na prognózy VERITICO STOCK se můžete spolehnout, protože patří k nejpřesnějším na světě. 

Výpočty VERITICO STOCK jsou maximálně transparentní, takže vždy vidíte, proč byla zvolena konkrétní metoda prognózy, a to až na úroveň jednotlivých SKU. Naši zákazníci se raději soustředí na sledování změn na trhu, akcí konkurence a dalších vlivů, než aby se nořili do hloubky podrobných čísel v Excelu. Přenechte těžkou práci počítači a soustřeďte se na klienty a produkt.

 • Automaticky vybere nejvhodnější model
 • Zvládá náhlé změny poptávky
 • Počítá s výpadky zásob a předpovídá skutečnou poptávku
 • Počítá se sezónností a vlivem kolísajících svátků
 • Počítá s pozitivním a negativním dopadem propagačních akcí
Výhody Demand Forecastingu
5%
nárůst tržeb
díky zvýšení dostupnosti zboží
15%
snížení zásob
zvýšením přesnosti předpovědi
60%
úspora času
díky využití nejmodernějších metod předvídání

Hlavní funkce Demand Forecastingu

V byznysu záleží na výsledcích. Systém každý den testuje všechny naše modely na základě historických prodejů a vybírá model s nejvyšší přesností předpovědi pro každou SKU. VERITICO STOCK provede složité výpočty a těžkou práci za vás. Vy tak máte více času věnovat se jiným věcem: sledování trhu, péči o zákazníky nebo přehledu aktivit konkurence.

Pro modely, které pracují s historickými časovými řadami, musí být data řádně připravena. Software automaticky identifikuje nestandardní prodeje, zohledňuje propagační efekty a kontroluje historické výpadky zásob v prodejních místech. VERITICO STOCK automaticky zohledňuje ztracené prodeje, aby bylo možné předpovídat skutečnou poptávku na základě požadavků vašich zákazníků, nikoli pouze historických prodejů.

Některé položky nemají dostatečné soubory dat pro vytvoření předpovědí. V takovém případě není systém zcela bezmocný. VERITICO STOCK odhadne budoucí chování poptávky pomocí jiných prostředků. VERITICO STOCK může například využít chování kategorie výrobků (zde systém často identifikuje sezónnost a trendy) nebo vybírat z položek, které jsou předchůdcem dané položky. Díky tomu je VERITICO STOCK schopen spolehlivě předpovídat prodeje i v odvětvích s krátkým životním cyklem výrobků, jako je například spotřební elektronika.

Velikonoce se k nám občas mohou nenápadně připlížit, ale VERITICO STOCK se nenechá překvapit. Systém je na pohyblivé svátky připraven a ve svých výpočtech s nimi počítá. U svátků, u kterých je nákupní chování ovlivněno dnem v týdnu, je možné upravit denní předpovědi ručně podle vašich zkušeností nebo úsudku. Případně si můžete vytvořit pravidla, která bude systém automaticky dodržovat.

Naše patentovaná technologie Fast-adapt reaguje na náhlé změny v prodeji, které se liší od naší předpovědi. Pokud VERITICO STOCK vyhodnotí změnu jako významnou, a ne jako pouhý šum, automaticky přejde na krátkodobé předpovědi, aby se maximálně přizpůsobil novému chování zákazníků. V důsledku toho zákazníci systému VERITICO STOCK tolik netrpěli vysokými výkyvy v poptávce během prvních covidových lockdownů. Systém se přizpůsobil nové situaci a po odeznění změn v odběru automaticky přešel do režimu dlouhodobého předpovídání.

Inventory Management

Dokonalá rovnováha mezi dostupností zboží a náklady na držení zásob je svatým grálem řízení dodavatelského řetězce. Naštěstí je možné dosáhnout vysoké dostupnosti kritických výrobků pro důležité zákazníky při rozumné velikosti skladů. Musíme však určit důležitost každé položky.

VERITICO STOCK k tomuto účelu používá vícefaktorovou segmentaci na základě vámi zvolených kritérií, která nejlépe vystihují vaši obchodní strategii. Pokud se snažíte získat podíl na trhu, mají větší váhu tržby. Pokud usilujete o ambiciózní zisk, systém upřednostní produkty s vysokou marží.

Při určování množství zásob, které musíte držet, abyste pokryli všechna rizika, systém zohledňuje dostupnost cílové položky, chyby předpovědi, spolehlivost dodavatele a denní variabilitu prodeje. U kritických položek VERITICO STOCK přidává bezpečnostní zásobu, zatímco u méně důležitých položek akceptuje riziko výpadku zásob. Tímto způsobem software dosahuje zdánlivě protichůdného cíle – snížit zásoby a prodat více.

 • Segmentace portfolia na základě obchodní strategie
 • Zjistěte, které produkty jsou vaším zlatem a které brzdí vaše podnikání
 • ABC analýza na základě Paretova pravidla
 • Schopnost řízení rizik na základě segmentace produktů
Výhody Inventory Managementu
10 %
Zvýšení obratu zásob
díky zlepšení struktury portfolia
45 %
Snížení úbytku
díky pečlivému plánování s ohledem na dobu skladování
15%
úspora času
při řízení dostupnosti portfolia díky snadnému nastavení cílů pro automaticky identifikované segmenty zásob

Hlavní funkce Inventory Management

Ať už podnikáte v kamenných prodejnách, elektronickém obchodě, maloobchodě nebo velkoobchodě, měli byste vědět, které produkty jsou pro vás klíčové a ziskové. ABC segmentace je praktickou aplikací Paretova pravidla – teorie, podle které 20 % položek tvoří 80 % tržeb. VERITICO STOCK rozděluje portfolio výrobků do čtyř základních kategorií (A, B, C, D) na základě výkonnosti jednotlivých položek. Každému ze segmentů můžete přiřadit konkrétní míru dostupnosti položek tak, aby klíčové položky segmentu „A“ měly nejvyšší možnou dostupnost (blížící se 100 %) a položky v nižších segmentech byly dostupné pouze do té míry, aby jejich přeprava a skladování zbytečně nezatěžovaly logistický tok.

VERITICO STOCK využívá výsledky segmentace ABC ke stanovení zásadního parametru nazvaného Úroveň služeb. Jedná se o hodnotu, která určuje požadovanou úroveň dostupnosti zboží. Úroveň služeb je řídicím parametrem celého dodavatelského řetězce. Úroveň dostupnosti 100 % znamená, že ze 100 zákazníků, kteří si chtějí výrobek koupit, bude 100 uspokojeno. Padesátiprocentní znamená, že každý druhý zákazník odejde domů bez zboží. Úroveň služeb můžete v systému VERITICO STOCK nastavit podle segmentů na různé prodejní kanály.

Úroveň pojistné zásoby je určena k pokrytí nestandardních požadavků na prodej a zajišťuje dodržení nastavené úrovně servisu pro koncového zákazníka. V ideálním případě se prodej nezvýší nad tuto hodnotu (tj. zásoba se drží navíc k očekávanému prodeji jako pojistka proti neočekávaným výkyvům). Tato částka se vypočítá automaticky na základě míry variability prodeje, velikosti chyby předpovědi a chyby dodavatele (v odpovědnosti a dodací lhůtě).

Čerstvé maso, mléčné výrobky, ovoce, zelenina a mnoho dalších produktů podléhajících rychlé zkáze mají krátkou dobu trvanlivosti. Naše řešení zohledňuje dobu použitelnosti, abyste měli na skladě nebo ve skladu optimální množství, které lze expedovat, prodat a spotřebovat bez překročení doby použitelnosti. Tím se sníží plýtvání, zvýší marže, sníží ztráty a zajistí, že konečný spotřebitel dostane vždy čerstvé zboží.

U komplexních distribučních sítí je důležité zajistit optimální distribuci zboží mezi sklady a distribučními centry. VERITICO STOCK pracuje s topologií a navrhuje optimální zásoby pro každý uzel sítě. Rozhodnete se, zda zásoby snížíte a soustředíte je v centrálním skladu, nebo zvolíte decentralizovanou strategii, abyste zajistili vysokou úroveň služeb pro své zákazníky.

Replenishment

Že jste předchozí kroky provedli správně, poznáte, když zahájíte přípravu objednávek, vlastní objednávání a doobjednávání. Replenishment je okamžik, kdy se matematika setkává s realitou. Naše návrhy objednávek vycházejí z vaší prognózy a strategie. VERITICO STOCK zohledňuje různé potřeby každé položky a přizpůsobuje cílové zásoby tak, aby splňovaly vaše strategické cíle, jako je zvýšení marží, růst prodeje nebo dosažení nepřekonatelného zákaznického servisu. Počítače dokáží spočítat téměř cokoli. Ale skutečná změna v řízení zásob nastává až v okamžiku zadání objednávky.

 Systém zohledňuje zákaznickou stranu, ale zároveň zajišťuje plynulé zásobování bez zbytečných špiček v zásobách a dopravě. Systém musí zohlednit velké množství reálných pravidel a omezení, včetně minimálního množství objednávky, množstevních slev, dodavatelských limitů a komplikovaných harmonogramů dodávek nebo nedostatečné kapacity centrálního skladu. VERITICO STOCK počítá se všemi těmito proměnnými, protože vidí do budoucnosti. Díky funkci prognózy dokáže vypočítat návrhy objednávek i na několik měsíců dopředu. Díky tomu může VERITICO STOCK kombinovat nebo rozdělovat objednávky a přesouvat je zpět v čase, pokud k tomu existují pádné provozní důvody. Tímto způsobem systém dosahuje vysoké logistické efektivity a data ze systému se často využívají pro komplexní jednání s dodavateli.

Už nebudete muset přemýšlet o přesunech objednávek a o tom, zda nakoupit u dodavatele, nebo přeložit. Posaďte se a prohlédněte si a potvrďte naše návrhy v přehledných reportech. Obvykle tak ušetříte 50 % času stráveného přípravou nákupních objednávek nebo přeobjednávek.

 • Příprava optimálních objednávek
 • Zohledňuje logistická omezení, jako je MOQ nebo MOV
 • Automatizace objednávek do podnikových procesů
Výhody Replenishmentu
99%
Dostupnost
zboží, které přináší zisk, na regálech.
5 %
Snížení logistických nákladů
díky vyrovnání špiček ve skladových operacích
50%
úspora času
při přípravě objednávek na doplnění zboží díky automatizaci procesu doplňování zboží
Vyvážené pracovní zatížení při příjmu a expedici

Hlavní funkce Replenishmentu

Na základě prognózy a bezpečnostních zásob vypočítá VERITICO STOCK návrhy objednávek pro jednotlivé dodavatele a skladové položky. Zohledňuje dodací lhůty, požadavky na pravidelné objednávky a dodavatelské kalendáře a navrhuje objednávky tak, aby respektovaly limity balení a dodavatele. Přehledně zobrazuje návrhy objednávek, abyste mohli provést úpravy před odesláním konečné objednávky do systému ERP nebo přímo dodavateli prostřednictvím EDI.

 

S objednávkami můžete pracovat v přehledném rozhraní, přidávat další produkty, upravovat objednávané množství a rozdělovat nebo slučovat objednávky.

Optimální plány zásobování se potýkají s realitou praktických logistických omezení. Ať už se jedná o kapacitu skladu a prodejní haly, úroveň cashflow nebo možnost výběru omezeného počtu objednávkových linek, či nerovnováhu v denních objemech, která ztěžuje život vašemu skladníkovi. VERITICO STOCK tato omezení zohledňuje v návrzích objednávek, protože je orientován na budoucnost a pracuje s budoucími požadavky na zásobování, aby mohl včas navrhnout rozdělení nebo sloučení objednávek. Tímto způsobem můžete uspokojit poptávku navzdory reálným omezením.

I s nejlepšími dostupnými technologiemi se může stát, že na prodejní ploše skončí zboží, které nemá šanci být prodáno. Zároveň VERITICO STOCK předpovídá budoucí poptávku na jiném skladu a identické zboží chybí.

VERITICO STOCK se s takovými situacemi vypořádá a navrhne doplnění zásob (interní přesun). Návrh samozřejmě počítá s možnými logistickými náklady, legislativními problémy a dalšími omezeními, takže přesuny jsou efektivní.

V případě nedostatečných zásob v centrálním skladu nebo u dodavatele je třeba zajistit spravedlivé rozdělení poboček pomocí našich algoritmů spravedlivého rozdělení. Tyto algoritmy zajišťují uspokojení alespoň části potřebné poptávky. Pravidla rozdělování si můžete nastavit sami, záleží tedy na vás, zda upřednostníte vybrané prodejní kanály nebo formáty prodejen.

OUR CUSTOMER
Case Study
Evropská 2588/33a,
160 00 Praha 6

Kontakt

Kontaktujte nás a proberte své možnosti.
Každý maloobchodní podnik je jiný a rádi vám přizpůsobíme plán na míru.