VERITICO PLAN

Plánování je jedním z hlavních úkolů všech manažerů. Jedním z hlavních úskalí plánování je jeho roztříštěnost a provázanost. Dílčí plány různých oddělení a oblastí podniku si často vzájemně odporují a vycházejí z různých kritérií.

Je váš obchodní plán v souladu s výrobními kapacitami? Dokáže logistika včas obsloužit všechny vaše zákazníky? Dokážete dosáhnout nákladové efektivity, nebo vám dojde hotovost ještě před začátkem sezóny?

Vaše firma je složitý organismus a akce na jednom konci povede k důsledkům na druhém, což ovlivní plnění obchodních plánů.

Zdroje vašeho podniku nejsou nikdy neomezené. Proto je třeba pečlivě plánovat a zajistit jejich co nejefektivnější využití. Stejně jako všichni vaši konkurenti plánujete na mnoha různých úrovních: nákup, prodej, finance, výroba a logistika. S VERITICO PLAN můžete plánování výrazně zjednodušit a automatizovat a rozumně využívat své zdroje díky zrychlení plánování a propojení všech podnikových plánů do jednoho hlavního plánu.

Už nebudete muset čekat na další plánovací schůzku, abyste vyřešili konflikty kapacit, a odpadnou zdlouhavé porady. VERITICO PLAN modeluje váš proces (S&OP) a umožňuje vám rychle reagovat na změny v poptávce nebo kapacitě a maximalizovat vaše možnosti. 

Sales and Operations Planning (S&OP)

S&OP je dobře známý proces, který většina společností praktikuje v nějaké formě plánování. Tradiční měsíční cyklus zahrnuje plánování poptávky( tj. co budeme prodávat, konfrontaci kapacit a plánování toho, co nakoupíme nebo vyrobíme a co dodáme zákazníkovi). Následně řešíte kapacitní konflikty a snažíte se zvýšit efektivitu. Nakonec předkládáte plány vedení ke schválení.

Typický cyklus může trvat až měsíc. To není příliš flexibilní a takový proces vám neumožňuje pružně reagovat na nenadálé události. Změny v průběhu měsíčního plánovacího cyklu jsou problematické, protože plány nejsou hotové a aktualizace vyžaduje čas, zejména pokud používáte tabulky v Excelu. Můžete pociťovat tlak na rozhodování na základě neúplných dokumentů. 

VERITICO PLAN poskytuje automatické zpracování dokumentů S&OP pro schůzky, které jsou k dispozici kdykoli. To vám pomůže připravit obchodní plány a porovnat přínosy pomocí scénářů typu „co kdyby“. Nezávisle identifikuje skupiny výrobků, na jejichž základě je spolehlivé plánování shora dolů. VERITICO PLAN sleduje prodeje a v případě odchylek vás informuje, kdy je třeba plány aktualizovat.

V neposlední řadě vám VERITICO PLAN umožňuje bezproblémový přechod plánů do realizace pomocí procesu S&OE. 

Výhody S&OP
18%
zvýšení příjmů
díky lepší dostupnosti zboží
15 %
kvalitnější služby zákazníkům
díky lepšímu rozdělení zdrojů
50%
úspora času
při plánování díky snadné transformaci plánů

Hlavní funkce S&OP

Ať už jsou Vánoce nebo příchod léta, díky podpoře našeho softwaru a dobře řízenému procesu S&OP se můžete vypořádat s kapacitními omezeními a naplánovat sezónu tak, abyste vyhověli požadavkům svých zákazníků. Správná struktura zásob a udržování efektivní skladové kapacity vám zajistí naplnění potenciálu prodeje a marže podle vašeho plánu.

Plánování poptávky může způsobit velké výkyvy v provozních požadavcích. Cílem je vyrovnat poptávku s nabídkou a co nejefektivněji využívat kapacitu a potenciál zdrojů. To vede k eliminaci provozních špiček a rizik úzkých míst, stejně jako k odstranění nadbytečných zásobních rezerv a zrychlení toku zboží celým dodavatelským řetězcem.

Na míru šitý reporting umožňuje využití dat ve fázích strategického, taktického a operativního plánování. Poskytuje komplexní přehled o schváleném plánu a aktuální situaci. Díky dennímu přepočtu jsou plány automaticky aktualizovány podle nejnovějších údajů.

Sales and Operations Execution (S&OE)

„Bez strategie je realizace bezcílná. Bez realizace je strategie zbytečná.“

Podle definice společnosti Gartner je úkolem S&OE provádět malé denní a týdenní úpravy plánování zdrojů (tj. zásob, logistiky, dopravy, lidských kapacit a dalších záležitostí), které vyžadují sledování v reálném čase. Jestliže S&OP pracuje s výhledem na 3-18 měsíců, S&OE operuje v časovém horizontu 0-3 měsíce. S&OP pracuje s dlouhodobými výhledy a prognózami na úrovni produktových řad a zákaznických kategorií. V případě S&OE se zaměřujeme na nejpodrobnější plánovací detaily: jednotlivé položky a jejich umístění. 

VERITICO PLAN oba procesy integruje, což vede ke zjednodušení a transparentnosti. Pravda je jen jedna a po projití různých scénářů existuje jen jeden cíl.

To však nevylučuje potřebu reagovat na změny. VERITICO PLAN má funkce podporující správu výjimek, takže veškeré odchylky od plánu jsou vám hlášeny a umožňují vám efektivně reagovat. Klesá vám prodej v jednom segmentu? Hrozí v jiném segmentu omezení z důvodu nedostupnosti zdrojů? VERITICO PLAN vám poradí, jak efektivně přerozdělit zdroje, abyste dosáhli svého velkého cíle.

Výhody S&OE
10%
snížení ztrát z prodeje
díky včasnému upozornění na málo výkonné kategorie/kanály.
25%
zvýšení využití zdrojů
díky vyvážení vstupní a výstupní logistiky a výroby
15%
zvýšení schopnosti provádět změny
při omezení všední práce s tabulkami

Hlavní funkce S&OE

Správa výjimek umožňuje automaticky detekovat náhlé změny a krizové situace v poptávce nebo využití zdrojů a doporučit další postup.  Například obdržíte automatický návrh na zrušení nebo přesunutí dodavatelských objednávek, pokud může být překročena kapacita skladu.

V rámci What-If analýz můžete měnit jednotlivé parametry plánování a rychle ověřit jejich dopad na klíčové ukazatele výkonnosti podniku a celý dodavatelský řetězec. Okamžitě zjistíte, jak se změní plány prodeje, cashflow nebo zásob nebo jak vaše rozhodnutí ovlivní kapacitu a využití zdrojů od výroby přes skladování až po distribuci.

Při navrhování zakázek pro pobočky nebo dodavatele mohou vznikat velké výkyvy v požadavcích na provozní logistiku. Cílem VERITICO PLAN je eliminovat provozní výkyvy ve skladu a mimo něj a dodržovat hodnoty, které nejlépe využívají logistické zdroje. Například jeden den plánujete vychystat 4 500 objednávek a druhý den pouze 2 000. Pokud je navrženo méně objednávek, systém se „podívá“ na prognózu nákupu poboček nebo dodavatelů a přesune je z budoucnosti. Pokud je naopak navrhovaných objednávek hodně, systém „vyřízne“ objednávky s nejmenším rizikem dopadu na zisk a prodej a přesune je. Tím se v průběhu času vyrovná zatížení příjmu a expedice.

OUR CUSTOMER
Case Study
Evropská 2588/33a,
160 00 Praha 6

Kontakt

Kontaktujte nás a proberte své možnosti.
Každý maloobchodní podnik je jiný a rádi vám přizpůsobíme plán na míru.